Pacifical MSC-Certificeret Tun

Hvad er Pacifical?

Pacifical er et globalt tun-markedsføringsselskab stiftet i 2011 i fællesskab af de 8 PNA-lande i Stillehavsregionen for at fremme PNA og aktivt forhandle deres MSC-certificerede, bæredygtigt fangede skipjack og yellowfin tun fra fritsvømmende stimer.

Pacifical MSC-certificeret skipjack og yellowfin tun fra PNA-havområderne kan fås i 26 forskellige lande kloden rundt, og alle produkter fra Pacifical bærer Pacificals logo for at understrege markedets støtte til PNA-regionen og anerkendelse af de små Stillehavs-østaters daglige indsats for tunbestanden i deres havområder.

Pacificals logo benyttes som geografisk indikator for at gøre opmærksom på PNA-regionen og for at forsikre forbrugerne om kilden og oprindelsen til denne højkvalitets-tun, som er blevet fanget i de uberørte PNA-havområder, og som er et 100% sporbart MSC-certificeret produkt. Logoet repræsenterer også slutforbrugerens støtte og bidrag til udvikling af PNA-landenes økonomi og den store indsats, de gør for at bevare deres tunbestande for fremtidige generationer.

Hvad er PNA?

PNA står for “Parties to the Nauru Agreement” (Deltagere i Nauru-aftalen) og består af 8 lande i det vestlige og centrale Stillehav: Mikronesien, Kiribati, Marshall-øerne, Nauru, Palau, Papua New Guinea, Salomon-øerne og Tuvalu. Østaterne har de sidste 20 år arbejdet tæt sammen for at styre og bevare deres tunbestande.

PNA-landene har sammen 25% af verdens tunbestande i deres havområder. I 2011 blev skipjack-tun, fanget fra fritsvømmende stimer, certificeret af Marine Stewardship Council (MSC) som værende bæredygtigt og dermed verdens største bæredygtige snurpenotfiskeri efter tun. Yellowfin tun fra PNA-området, fanget uden brug af FAD, blev tilføjet certificeringen i 2016. I 2016 blev PNA kåret til vinder af the Seafood Champion Award for Vision 2016 på det globale Seafood-topmøde. Samlet set udgør PNA’s MSC-certificerede skipjack og yellowfin fiskeri næsten 90% af det potentielle, globale MSC-certificerede skipjack og yellowfin fiskeri.

Vore værdier

Bæredygtighed

Pacifical tilbyder bæredygtige produkter fra kun 2 arter tun: MSC certificerede bæredygtigt fangede skipjack og yellowfin tun fra fritsvømmende stimer.

Hvad er Pacificals fangstmetode?

Pacifical fanger tun med en net type kaldet snurpenot, hvor nettene sættes efter skipjack og yellowfin tun fra fritsvømmende stimer. Disse store fiskefartøjer (notbåde) indkredser stimen af voksne fisk, trækker et stort net rundt om stimen og lukker nettet i bunden, så der dannes en ”lomme”.

“Lommen” strammes herefter til, så fiskene bliver tæt samlet, hvorefter de hives ombord på fiskefartøjet og igennem fartøjets fryseanlæg, hvor de indfryses på få minutter efter fangsten, hvilket sikrer det højeste kvalitetsniveau.

Hvad er status på bestandene af skipjack og yellowfin i det vestlige og centrale Stillehav?

Bestandene af skipjack og yellowfin i områderne er stabile, ikke overudnyttede og i en god helbredstilstand. Der sker intet overfiskeri, og hverken skipjack4 eller yellowfin tun anses som truede arter.

Hvorfor skal vi købe bæredygtigt certificeret skipjack, hvis bestanden ikke overfiskes?

Behovet for MSC-certificering af skipjack og yellowfin fiskeri gælder ikke så meget fangst af skipjack, men mere bekymringerne ved bifangst af ikke-ønskede arter, som bliver fanget, når nettene sættes ved “Fish Aggregating Devices”(FAD).

FAD er menneskeskabte, flydende objekter, som sættes i det marine økosystem for at danne og akkumulere et komplet økosystem under vandet, hvilket tiltrækker tun i store mængder, men også havskildpadder, hajer og mange unge tun, som ikke er ønsket fangst.

De små skipjack, som fanges ved FAD, er for størstedelens vedkommende gydefærdige fisk på 1,8-2 kg., men big-eye og yellowfin tun fanget i de samme net er ofte samme størrelse. Dette er det store problem ved FAD skipjack fiskeri. De meget større big-eye og yellowfin tun er først gydefærdige, når de er omkring 18 kg. eller mere , men hvis de fanges, når de er på 2 kg. eller mindre, kommer de aldrig til at lægge æg og reproducere. Fangstprocenten af ikke gydefærdige tun udgør ofte 20 til 25%, når der fiskes med FAD. Dette truer fremtiden for disse to større tunarter og adskillige hajarter.

Vi skaber løsninger!

Pacificals MSC-certificerede fangstmetode sætter kun net efter fritsvømmende stimer af voksne tun og må ikke være tættere på FAD end 1 sømil. Fiskeri efter frie stimer minimerer uønsket bifangst. Pacifical støtter fiskeri efter fritsvømmende stimer af skipjack og yellowfin hvilket betyder, at stimerne.

Ikke tiltrækkes af FAD, som igen forhindrer uønsket bifangst, så fangsten primært består af voksne skipjack og yellowfin tun. Dette skyldes, at tunstimer primært består af tun af samme art, som svømmer sammen, med samme størrelse, fart, opførsel og jagtevner. Der fanges meget lidt tun-yngel i stimerne og næsten ingen unge big eye og yellowfin tun.

Socialt ansvar

For størstedelen af PNA-landene udgør tun den vigtigste og ofte eneste større indtægtskilde. Imidlertid er kun en meget lille del af de økonomiske fordele indtil nu kommet landene til gode. Af de 1,1 milion tons tun, som fanges i området bliver omkring 85% fanget af fiskerflåder fra andre lande som f. eks USA, Japan, Taiwan, Syd Korea, Philippinerne, Kina og Spanien, meget få kommer fra PNA-landene.

Vi ønsker at flere af de lokale indbyggere begynder at arbejde på de ikke-lokale både og derved får uddannelse og erfaring i at sejle, fiske og håndtere et fiskefartøj. Vi ønsker at skabe flere job, mere arbejde og mere indkomst for vore befolkninger ved at udvide vor egen tunindustri og etablere direkte relationer til forhandlere og forbrugere. PNA tunbehandlingsanlæg beskæftiger den lokale befolkning på vilkår, som forventes snart at opfylde kravene i BSCI Social Code of Conduct eller SA 8000 standarden. Tunkonservesfabrikker kan skaffe arbejde og indkomster til tusindvis familier.

Fiskeoperationer

Pacifical har etableret “Social Accountability Guidelines” for alle fartøjer, som er involveret i deres MSC-certificerede bæredygtige tunfiskeri. De nye retningslinjer er enestående, da de dækker over 300 industrifiske- og transportfartøjer fra mere end 10 forskellige lande, som arbejder i en af verdens mest komplekse og ekstensive forsyningskæder for fiskeprodukter. Målet bag dette initiativ er at sikre velfærd for de over 5000 besætningsmedlemmer ombord på disse skibe, som fisker og distribuerer tun i de fjerntliggende PNA-havområder.

Arbejdet ombord på notfartøjerne er meget anderledes end at være beskæftiget i andre sektorer. Selv på de nyeste og mest teknisk avancerede notfartøjer er fiskeriet fysisk krævende og ikke risikofrit, og ofte er skibene 2 måneder til havs.

De komplekse juridiske forhold omkring fiskeriet, sammenholdt med besætninger fra forskellige lande, besværliggør yderligere den vanskelige opgave at tilsikre socialt ansvarlige arbejdsforhold til søs. Pacifical har derfor udviklet disse “Social Accountability Guidelines” for at beskytte fiskernes rettigheder og for at tilsikre, at de har anstændige, sikre og meningsfyldte arbejdsforhold ombord.

Sporbarhed

Sporbarhed og gennemsigtighed er meget vigtigt for Pacifical. Vi kan garantere 100% sporbarhed fra hav til hylde for enhver af vore kunder.

I praksis fungerer det således: Et MSC rejsenummer og en MSC-uddannet observatør bliver af PNA’s kontor tildelt et fiskefartøj, ombord opdaterer observatøren flere gange dagligt fangstdata via tablet og satellit, som føder PNA’s computersystem “FIMS” med data om arter, kvantiteter, lokation, fangede mængder og bifangster og andre fangstrelaterede data. Datasystemet “FIMS” er koblet op direkte mod vores Pacifical it-platform. Produktionsbatchnummeret bliver kædet sammen med MSC-togtnummeret for fangsten, og ved at angive koden eller scanne en QR-kode kan distributører og forbrugere verden rundt konstatere, at fangsten er bæredygtig, hvor og hvornår den blev fanget og af hvilket fartøj, og hvor og hvornår fangsten blev behandlet.

Produkter

 • Frosset hel rund skipjack – råmateriale
 • Frosset hel rund yellowfin – råmateriale
 • Frosset skipjack og yellowfin – renset og uden hoved
 • Frosset rå skipjack og yellowfin filetter
 • Frosset rå skipjack og yellowfin tunbøf
 • Ultralav temp. frosset skipjack og yellowfin
 • Frosset forkogt skipjack og yellowfin filetter
 • Dåse skipjack og yellowfin
 • Skipjack og yellowfin i pose/brev
 • Skipjack og Yellowfin på glas
 • Skipjack og Yellowfin fiskemel

Kontakt

PACIFICAL cv
Meerpaal 6
4904 SK Oosterhout
The Netherlands
Email: info@pacifical.com
Telefoon: +31 (0) 162 76 90 27
Fax: +31 (0) 162 43 05 25

TRANSLATE